Σημαντικά Νέα

        

 Agro 2
03/01/2011 - Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια συνολική πολιτική διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, η οποία βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική διαχείριση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλ ...