Σημαντικά Νέα

        

 ISO 14001
03/01/2011 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) αφορούν επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιτυγχάνουν μια ουσιαστική περιβαλλοντική επίδοση, ελέγχοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο περιβάλλον.
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001
Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 καθορίζει ...