Σημαντικά Νέα

        

 Τελευταία νέα
03/02/2017 - Έως 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τα Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
H υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που ενισχύει βιολογικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σε δύο δράσεις χωρίζεται το μέτρο της βιολογικής γεωργίας. Η μία δράση αφορά τους νεοεισερχόμενους στις βιολογικές καλλιεργητικές μεθόδους και θα έχει τριετή διάρκεια, με υψηλότερες ενισχύσεις. Η δεύτερη δράση αφορά όσους είναι ήδη πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές, θα έχει πενταετή διάρκεια και χαμηλότερες ενισχύσεις.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπΆ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/ΒΆ/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατΆ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

Για το ποσό της ενίσχυσης ανά καλλιέργεια και τις προϋποθέσεις ένταξής σας, απευθυνθείτε στους γεωπόνους του γραφείου μας (Αγησιλάου 72 Σπάρτη, τηλ. 27310 89561, 6945 995692).