Σημαντικά Νέα

        

 Τελευταία νέα
29/11/2017 - Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης»
Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΠΑ 2014-2020. 

Η προκήρυξη των παραπάνω Δράσεων αναμένεται μέσα στον Δεκέμβριο. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις:

1.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

• Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.

• Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης το 2017

• Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού.

• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

• Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι.

• (για τη Δράση 4.1.1) Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υπομέτρου 6.1.

2. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι νομικά πρόσωπα πρέπει:

• Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το 2017.

• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

• Να έχουν διάρκεια κατΆ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. 

• Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

• Ειδικά για τη Δράση 4.1.1 τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας. 

 

3. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι Συλλογικά Σχήματα:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης στήριξης, πρέπει:

• Να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο

• Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος για τους σκοπούς του προγράμματος.

• Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση.

• Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής, κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000¤. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.

• Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα

• υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.

• Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. 

 

ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: από 40% έως και 80%. 

 

ΥΨΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Α. Για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»:

 

Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων: 

έως 300.000,00 και με προϋποθέσεις έως και τις 500.000,00 ευρώ, 

 

Για συλλογικές επενδύσεις:

έως τις 500.000,00 ευρώ και με προϋποθέσεις έως και  το 1.000.000,00 ευρώ. 

 

Β. Για τη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»:

 

Για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων: 

έως 150.000,00 και με προϋποθέσεις έως και τις 200.000,00 ευρώ, 

 

Για συλλογικές επενδύσεις:

έως τις 500.000,00 ευρώ 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Α. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

 

1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.

4. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.

5. Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.

6. Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.

7. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.

8. Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

 

Β. Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

 

9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ.

10. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

11. Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

 

 

 

Πώς θα χορηγείται η στήριξη

Η στήριξη προς τον παραγωγό παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης, μετά την εξόφληση των δαπανών μέσω τραπέζης και μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ είναι δυνατή και η χορήγηση προκαταβολής με ισόποση εγγυητική επιστολή.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ένταξης της επιχείρησής σας απευθυνθείτε στους γεωπόνους του γραφείου μας (Αγησιλάου 72 Σπάρτη, τηλ. 27310 89561, 6945 995692).