Σημαντικά Νέα

        

 Τελευταία νέα
02/07/2019 - Πρόσκληση Leader για την Λακωνία, Αρκαδία και Αργολίδα 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στους παρακάτω τομείς:  • Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης (Υποδράσεις 19.2.1.1 & 19.2.1.2)

  • 1η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.3.1 & 19.2.2.2)

  • 2η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)

  • Μεταποίηση μη γεωργικών προϊόντων (Yποδράσεις 19.2.2.4 & 19.2.3.4)

  • Εμπόριο (Υποδράση 19.2.3.4)

  • Παροχή υπηρεσιών (Υποδράση 19.2.2.5)

  • Τουρισμός (Υποδράσεις 19.2.2.3 & 19.2.3.3)

  • Δασοκομικές τεχνολογίες (Υποδράση 19.2.6.2)

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων (Υποδράση 19.2.7.2) 


Η  ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.


Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 28-08-2019 και ώρα 15:00


Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Πάρνωνα.


Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 3.545.400,00¤ για την παρούσα πρόσκληση.

Δείτε εδώ την πρόσκληση και τα συνημμένα της.


Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για το προκειμένου να ενημερωθείτε άμεσα για τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα