Σημαντικά Νέα

        

 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
04/06/2020 - Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της υπ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις εθνικές διατάξεις:

 

α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265), όπως η παρ. 2 του άρθρου 69 τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4405/2016 (A 129) και ισχύει,

 

β) του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

 

γ) του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78),

 

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

 

ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138),

 

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121 και διόρθωση σφάλματος 126),

 

ζ) της υπ αρ. 242/14-1-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β 34),

 

η) της υπ αρ. 1065/19-04-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

θ) της υπ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία ή/ και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 20142020 (Β΄ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄ 3668), 979/35486/ 07-03-2018 (Β 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β 4807), 1501/229370/ 16-09-2019 (Β 3760), 1654/283199/05-11-2019 (Β 4063) και ισχύει.

 

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:

 

α) του Καν. (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (ΕL L 347/320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του Καν. Ε.Ε. Ευρατόμ) 2018/1046/193 του ΕΚΣ,

 

β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ΕL L 350 και ισχύει,

 

γ) του Καν. (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕL L 347/549) όπως ισχύει κάθε φορά,

 

δ) του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, ε) του κατ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕL L 181/48),

 

στ) του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1) και ισχύει,

 

ζ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν. (ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1) και ισχύει,

 

η) του κατ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕL L 227/1),

 

θ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18),

 

ι) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69),

 

ια) της C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ιβ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ELL 119 και ιδιαίτερα του άρθρου 6.

 

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

4. Το υπ αρ. πρωτ. 1215/22.04.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

 

5. Το υπ αρ. πρωτ. 632/40539/22.04.2020 έγγραφο, σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Κ.Ε

 

6. Το υπ αρ. πρωτ. 30981/19.05.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

 

7. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”» (Α83).

 

8. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020, να διασφαλισθεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων.

 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β΄ 1190), όπως ισχύει με τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (B΄3668), 979/35486/ 07-032018 (Β 866) 1862/104375/25-07-2018 (Β 3232), 3230/142765/19-10-2018 (Β 4807), 1501/229370/ 16-09-2019 (Β 3760) και 1654/283199/05-11-2019 (Β 4063), ως εξής

 

 

¶ρθρο 1

 

α) Η παρ. 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«4. Η απόφαση ένταξης πράξης τροποποιείται μετά από τη διαπίστωση ανάγκης τροποποίησης της πράξης, κατά τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.1.6 «Τροποποίηση πράξης» του ΣΔΕ, όπως ισχύει κάθε φορά. Στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης, η απόφαση τροποποίησης καταχωρίζεται από τον ΕΦΔ στο ΟΠΣΑΑ, πριν την υποβολή του αιτήματος πληρωμής, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη συγκεκριμένη τροποποίηση. Το πλήθος των τροποποιήσεων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που επιτρέπονται, δεν υπερβαίνει τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό αιτημάτων πληρωμής. Η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης μπορεί να αφορά, πέραν των όσων αναφέρονται στο ΣΔΕ, και σε αλλαγή τοποθεσίας υλοποίησης της πράξης εφόσον αυτή δεν τροποποιεί τα κριτήρια επιλογής. Η προθεσμία που αναφέρεται στη διαδικασία Ι.1.6 του ΣΔΕ σχετικά με την αποστολή στον ΕΦΔ του αποδεικτικού κατάθεσης της αίτησης τροποποίησης, όπως αυτό παράγεται από το ΠΣΚΕ και των δικαιολογητικών τροποποίησης που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης τροποποίησης στο ΠΣΚΕ.».

 

β) Η παρ. 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης πληρωμής στο ΠΣΚΕ, ο δικαιούχος αποστέλλει εντός 15 εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων του άρθρου 11 της παρούσας, υπογεγραμμένη αίτηση πληρωμής όπως παράγεται στο ΠΣΚΕ, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι χρηματοδοτικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο του Υπομέτρου και ότι η πράξη υλοποιήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση στήριξης (αρχική ή τροποποιημένη).».

 

γ) Η παρ. 3 του άρθρου 12, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«3. Για το υπομέτρο 4.2, η αίτηση πρώτης πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης. Το άθροισμα των δαπανών, που περιλαμβάνονται στις αιτήσεις πρώτης και δεύτερης πληρωμής, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ύψος των ιδίων κεφαλαίων, για τα οποία βαθμολογήθηκε η αίτηση στήριξης. Οι αιτήσεις μερικών πληρωμών (ενδιάμεσων) αντιστοιχούν κατ ελάχιστον στο 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης.».

 

δ) Η παρ. 4 του άρθρου 12, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«4. Το πλήθος των αιτήσεων πληρωμής που μπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε (5) αιτήσεις ανά πράξη.»

 

ε) Στο τέλος του άρθρου 12 προστίθεται παρ. 16 ως εξής:

 

«16. Λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, για τον έλεγχο των αιτήσεων μερικών πληρωμών που έχουν ήδη υποβληθεί, μέσω του ΠΣΚΕ ή πρόκειται να υποβληθούν από τους δικαιούχους εντός του 2020, εφόσον η αιτούμενη προς καταβολή δημόσια ενίσχυση αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό που αθροιστικά δεν ξεπερνά το 50% του εγκεκριμένου, δεν διενεργείται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 9Α επιτόπια επίσκεψη στην τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης και δεν συντάσσεται το Πρακτικό του υποδείγματος 2, του Παραρτήματος της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πληρωμής, που υποβάλλει ο δικαιούχος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφική τεκμηρίωση με γεωσήμανση) που μπορούν να υποκαταστήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνονται κανονικά από τις επιτόπιες επισκέψεις. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και τη συμπλήρωση του υποδείγματος 1, του Παραρτήματος της παρούσας, από την Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων, ο φάκελος πληρωμής αποστέλλεται από την Δ.Α.Ο.Κ./Δ.Α.Ο. στον ΕΦΔ για εκκαθάριση. Η προβλεπόμενη επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης Πράξεων με την επόμενη αίτηση πληρωμής. Οι Επιτροπές πιστοποιούν την πρόοδο των εργασιών (φυσικό αντικείμενο) και το κόστος (οικονομικό αντικείμενο) συντάσσοντας το Πρακτικό του υποδείγματος 2, που αφορά και τα αιτήματα πληρωμής για τα οποία δεν διενεργήθηκε επιτόπια επίσκεψη. Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επίσκεψη διαπιστωθεί, παράληψη, παρατυπία ή και ασυμφωνία των στοιχείων των αιτημάτων πληρωμών για τα οποία καταβλήθηκαν τα αναλογούντα ποσά, χωρίς επιτόπια επίσκεψη, ο ΕΦΔ προβαίνει στον συμψηφισμό των παρανόμως καταβληθέντων ποσών κατά την πληρωμή των επόμενων δόσεων ή στην έκδοση Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης, σε περίπτωση που από τον συμψηφισμό προκύπτει υπόλοιπο ποσό προς επιστροφή. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τελικής πληρωμής ή αίτησης πληρωμής με αιτούμενη προς καταβολή δημόσια ενίσχυση που αθροιστικά με τις προηγούμενες αιτήσεις ξεπερνά το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται αμέσως μετά την λήξη των περιοριστικών μέτρων.».

 

στ) Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1γ του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως εξής:

 

«Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης πράξης του επενδυτικού σχεδίου υποβάλουν στο ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης πληρωμής. Για τις αιτήσεις στήριξης που εντάχθηκαν στις δράσεις του υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 εντός του έτους 2019, η προθεσμία υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων μέσω του ΠΣΚΕ, παρατείνεται ως 31-10-2020. Οι δικαιούχοι δύνανται, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής, να αιτηθούν άπαξ παράταση από τον ΕΦΔ, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες.»

 

ζ) Η παρ. 3 του άρθρου 17 αναριθμείται σε παρ. 2 και προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

 

«Κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στο άρθρο 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» της παρούσας (εδάφιο 5 της παρ. 1 και σημείο 3 των «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ») από την έναρξη εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, επιτρέπεται η ανάληψη ή μεταφορά χρηματικών ποσών από τον διακριτό λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων για άλλο σκοπό, χωρίς να μειώνεται αναλογικά ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) υπάρχει απόλυτη συνάφεια της παραπάνω ενέργειας με την λειτουργική ή εμπορική διευκόλυνση της επιχείρησης και

 

β) η αναπλήρωση των ποσών αυτών πραγματοποιείται εντός του 2020».

 

η) Το εδάφιο 5 της παρ. 1 του άρθρου 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Ο δικαιούχος οφείλει να καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα.».

 

θ) Το σημείο 3 των «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» του άρθρου 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν ότι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που είχαν αρχικά κατατεθεί στον διακριτό λογαριασμό που δήλωσε ο δικαιούχος για την υλοποίηση της επένδυσης και έλαβε σχετική βαθμολογία, δαπανήθηκε κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση του έργου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται, μέχρι την κάλυψη του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 12, εκτός από την κίνηση (extrait) του λογαριασμού, κατάσταση συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω αυτού, όπου η κάθε συναλλαγή σχετίζεται με το εξοφλημένο μέσω αυτής τιμολόγιο. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος κατά την ένταξή του δήλωσε (με Υπεύθυνη Δήλωση) ότι έχει ήδη δαπανήσει μέρος ή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τα οποία βαθμολογήθηκε, οφείλει να προσκομίσει τα αντίγραφα κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού από τον οποίο εξοφλήθηκαν οι αντίστοιχες δαπάνες και το extrait του διακριτού λογαριασμού για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων».

 

 

¶ρθρο 2

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β1190), όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες 2220/ 108492/16-10-2017 (B 3668), 979/ 35486/07-03-2018 (Β 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β 3232), 3230/142765/ 19-10-2018 (Β 4807), 1501/ 229370/16-09-2019 (Β 3760) και 1654/283199/05-11-2019 (Β 4063).

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020