Σημαντικά Νέα

        


Το μελετητικό γραφείο «Γεωχώρος» λειτουργεί από το 2002, με σκοπό να καλύψει με υπηρεσίες ένα σημαντικό τμήμα από τις ανάγκες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού και αγροτουριστικού τομέα αλλά και γενικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σήμερα, μετά από 17 χρόνια λειτουργίας το γραφείο μας αναλαμβάνει:

1.    Την τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, για την κάλυψη νομοθετικών υποχρεώσεων, όπως:

·         Διαγράμματα Ροής – Περιγραφικές Εκθέσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

·         Έκδοση Αδείας Εγκατάστασης Επιχειρήσεων

·         Αδειοδότηση σταυλικών εγκαταστάσεων

·         Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2.    Την προβολή και τη διαφήμιση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

3.   Την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων (Εκπαίδευση ΕΦΕΤ κλπ.).

4.    Τη σύνταξη μελετών για Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ,  Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ) στους παρακάτω τομείς:

Αγροτική Ανάπτυξη - Αγροτουρισμός
• Νέοι Αγρότες 
• Σχεδία Βελτίωσης 
• Leader  

Επενδύσεις
• Επενδύσεις στη Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
• Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
• Νεανική & Γυναίκεια Επιχειρηματικότητα 
• Αναπτυξιακός Νόμος

5. Την υποστήριξη της Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων & Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας. 
• Βιολογική Γεωργία  &  Κτηνοτροφία
• Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Agro2 - Globalgab)
• Προϊόντα Ποιότητας ΠΟΠ - ΠΓΕ
• Συστήματα Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000)
• Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
• Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001, EMAS)

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω, το γραφείο μας συνεργάζεται με επιστήμονες όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων: μηχανικούς, οικονομολόγους, γεωλόγους, γραφίστες, υπεύθυνους marketing κλπ.

Λίνα Χαρβούρου

Η Λίνα Χαρβούρου σπούδασε Γεωπόνος με κατεύθυνση στη Φυτική Παραγωγή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Από το 2002 διατηρεί το δικό της μελετητικό γραφείο - «Γεωχώρος» στην Σπάρτη. 

Ξεκίνησε την καριέρα της στην Αθήνα, στον Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ, ως υπεύθυνη του Τομέα Ελέγχων.
Από το 2003 έως το 2008 συνεργάστηκε με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Πάρνωνα – Ταϋγέτου» Α.Ε. ως υπεύθυνη γεωτεχνικός στην υποστήριξη των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.). 
Από το
2009 έως το 2011 συνεργάστηκε με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λακωνίας ΑΝ.Ε.Λ. Α.Ε., ως υπεύθυνη για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και συμμετέχοντας στη σύνταξη σημαντικών μελετών για έργα στο νομό μας.

Το 2017 συνεργάστηκε με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κατάρτισης Νέων Γεωργών για επίβλεψη και συντονισμό της υλοποίησης πέντε (5) Προγραμμάτων Κατάρτισης.
Έχει συμμετάσχει σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, σε συνέδρια και ενημερώσεις για
Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μέλος του Συλλόγου Γεωπόνων Λακωνίας και μέλος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας.

Κατέχει Μελετητικό Πτυχίο (Κατηγορίες Μελετών 23 και 27, Τάξη Α).

Είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. 

02/03/2021 - e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφια ...
24/07/2020 - Επιχορήγηση 70% για ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού
Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορο ...
24/06/2020 - Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID 19
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος, Σχέδιο Δράσης και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP σε ξενοδοχειακές μονάδες βάση των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου για τις τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψε ...
04/06/2020 - Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της υπ` αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β 1190)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις εθνικές διατάξεις:
 
α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού ...
04/06/2020 - Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.»
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ...