Σημαντικά Νέα

        

 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
04/06/2020 - Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της υπ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις εθνικές διατάξεις:
 
α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκ ...
10/05/2017 - «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
 
Δράση 4.2.1
«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της ...
27/01/2017 - Νέο πρόγραμμα Μεταποίησης - Ποιες δραστηριότητες ενισχύονται
Σε τρεις δράσεις είναι χωρισμένο το πρόγραμμα ενίσχυσης της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ανάλογα με το είδος των προϊόντων που παράγουν οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις και ανάλογα με τον δικαιούχο.
 
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 4.2 «Στήριξη για ...
27/01/2017 - Νέο πρόγραμμα Μεταποίησης - Ποιες δραστηριότητες ενισχύονται
Σε τρεις δράσεις είναι χωρισμένο το πρόγραμμα ενίσχυσης της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, ανάλογα με το είδος των προϊόντων που παράγουν οι επιδοτούμενες επιχειρήσεις και ανάλογα με τον δικαιούχο.
 
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου 4.2 «Στήριξη για ...
27/11/2013 - Νέα προκήρυξη για την υποστήριξη της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων.
Επί πλέον ποσά θα δοθούν για την υποστήριξη της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 25/11/2013 το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα διέπει το Μέτρο 12 ...