Σημαντικά Νέα

        

 Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
10/05/2017 - «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

 

Δράση 4.2.1

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

με τελικό προϊόν εντός του παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (γεωργικό προϊόν)»

 

Σκοπός του Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία, ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. 

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων

 

ΔΡΑΣΗ 4.2.1

Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)

 

Δικαιούχοι:

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. 

Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. 

Προϋπολογισμός: Από 600.000,00 ¤  έως 5.000.000,00 ¤

 

Ποσοστό επιχορήγησης για την Πελοπόννησο: 50%

Προσαυξάνεται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1.

 

Υποβολή αιτήσεων:

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017 και ώρα 15:00

 

Οι επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο της Δράσης έχουν ως εξής:

1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια

2. Γάλα

3. Αυγά

4. Σηροτροφία - Μελισσοκομία - Σαλιγκαροτροφία - Διάφορα ζώα

5. Ζωοτροφές

6. Δημητριακά

7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

8. Οίνος

9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

10. ¶νθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

13. Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Στο πλαίσιο των Δράσεων ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

4. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

5. Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να προβεί στην προμήθεια του εγκεκριμένου μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη εταιρεία από εκείνη της οποίας την προσφορά επέλεξε βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αλλάζουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και η δυναμικότητα. Το τυχόν επιπλέον κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον δικαιούχο.

6. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: 

o ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.

o βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς διφασικού πυρήνα για ελαιοτριβεία διφασικής λειτουργίας

o ψυγείων αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων.

o οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.ΕΚ.1069/2009 & Καν.ΕΚ.142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους.

o Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

7. Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).

8. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

9. ¶υλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις ένταξης της επιχείρησής σας απευθυνθείτε στους γεωπόνους του γραφείου μας (Αγησιλάου 72 Σπάρτη, τηλ. 27310 89561, 6945 995692).