Σημαντικά Νέα

        

 EMAS
03/01/2011 - Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου EMAS
Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) αφορούν επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιτυγχάνουν μια ουσιαστική περιβαλλοντική επίδοση, ελέγχοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους στο περιβάλλον.
EMAS
Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου - EMAS στηρ ...