Σημαντικά Νέα

        

 Με Καταληκτική Ημερομηνία
24/09/2020 - Επιχορήγηση 70% για ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:


Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού

Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)

Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας

Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.


Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις
Περίοδος υποβολής: από 23/7/2020 έως 24/9/2020

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) http://www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη «Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ Πελοπόννησος» 2014-2020 / Δράση – Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού».