Σημαντικά Νέα

        

 Agro 2
03/01/2011 - Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια συνολική πολιτική διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης με στοιχεία συστήματος ποιότητας, η οποία βασίζεται στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, την ορθολογική διαχείριση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα κλπ.) και την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή, καθώς και την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων. Τα πρότυπα της σειράς Agro 2 περιγράφουν τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση, προκειμένου να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.